Search
Close this search box.

Nově plátcem DPH a identifikovanou osobou – náležitosti dokladů

nově plátcem

Článek o tom, jak uvažovat nad registrací nad plátcovstvím k DPH jsem zveřejňovala nedávno. Když už se ale nově plátcem stanete, ať ze zákona, nebo dobrovolně, co se pro vás vlastně mění?

Nový plátce DPH

Vaší fakturace se týkají nové zákonné náležitosti, které prostě nesmíte opomenout. Nachystala jsem vzorovou fakturu, což mi přijde nejnázornější.

 1. Faktura – daňový doklad + evidenční číslo faktury. Pouze plátce DPH může vystavit daňový doklad a je třeba jej takto označovat. Daňový doklad má v zákoně o DPH zakotvené náležitosti, které musí plnit. Do 10 tisíc Kč máte možnost vystavit i tzv. zjednodušený daňový doklad (účtenka).
 2. DIČ vaše i vašeho odběratele – existuje evropská databáze VIES, kde lze zkontrolovat, zda je jakékoliv DIČ k DPH platné. Ačkoli si můžete myslet, že je odpovědnost na odběrateli, že vám poskytne správné DIČ, nemusí tomu tak vždy být. Například při fakturaci do EU, kde užijete přenesenou daňovou povinnost (reverse charge) a fakturujete v nulové sazbě DPH, můžete na tuto sazbu šáhnout pouze ve chvíli, kdy máte ověřeno, že na druhé straně je plátce DPH, který DPH namísto vás odvede. DIČ v České republice je u právnických osob CZ + IČO, u fyzických osob CZ + rodné číslo. 
 3. DUZP = datum uskutečnění zdanitelného plnění. Tedy datum kdy vznikl nárok na fakturaci
  • Zboží – den dodání zboží (přenesení práva se zbožím nakládat jako s vlastním) 
  • Služba – den poskytnutí služby (fakturujete-li na měsíční bázi, tak je DUZP vždy poslední den v měsíci)
  • !! Pozor !! DUZP se nerovná datum vystavení. Jakmile nastane DUZP máte 15 dní na vystavení daňového dokladu. Tzn. poskytujete služby v měsíčních tarifech? DUZP za duben je k 30.4., datum vystavení může být 30.4.-15.5., faktura patří do přiznání k DPH za duben, povinnost podat přiznání do 25.5.
  • !! Pozor !! Přijmete-li peníze dříve, než nastane samotné dodání zboží nebo služby, nastává DUZP ke dni přijetí úplaty. Vystavujete tzv. daňový doklad k přijaté záloze. 
 4. Základ daně, sazba DPH a výše DPH. Nejlepším způsobem je mít DPH jednotlivě u položek a pak ještě i v rekapitulaci.
Důležité postřehy

Je potřeba si také uvědomit, že se změní vaše ceny. Ač to zní hloupě, spousta klientů zde chybuje. Vaše původní cena by se nyní měla rovnat základu daně. Na ni pak už pouze “narazíte” DPH. Z pohledu odběratele neplátce DPH případně občana bohužel zdražíte, nicméně musíte si uvědomit, že celé DPH odevzdáte státu, nejedná se o váš výdělek.

Pozor si musíte dát také u faktur přijatých. Vždy a za všech okolností musí být na fakturách přijatých uvedené vaše údaje (název firmy nebo jméno, příjmení), sídlo a DIČ. Jedinou výjimkou mohou být tzv. zjednodušené daňové doklady (účtenky) do 10 tisíc Kč! Nad tuto hranici musíte mít od odběratele vždy plnohodnotnou fakturu – daňový doklad. Je to skrz kontrolní hlášení, v kterém se doklady nad 10 tisíc Kč párují. Pokud byste si tedy na takové účtence za například 12 tisíc Kč nárokovali DPH a stát by neviděl, že na vaše DIČ dodavatel DPH odvedl, dorazila by vám i jemu výzva k opravě.

Samotné přiznání se potom podává do 25. dne měsíce následujícího po měsíci, kdy jste se stali plátci DPH. Připadne-li to na víkend nebo svátek, tak se datum posouvá na první pracovní den. Každý plátce musí být minimálně 2 první roky měsíčním plátcem. Měsíčně se potom podává přiznání k DPH, kontrolní hlášení a pokud se fakturuje EU, tak i souhrnné hlášení. Pokud je firma spící, případně v daném měsíci nebyly vydány ani přijaty žádné faktury, tak podáte pouze nulové přiznání k DPH. Kontrolní hlášení se bez náplně nepodává. Souhrnné hlášení se také podává pouze v měsících, kdy je pro něj nějaká náplň.

Nová identifikovaná osoba

O tom, kdy se stáváte identifikovanou osobou z pohledu služeb, jsem se rozepsala nedávno. Připoměla bych hlavně to, že identifikovaná osoba se v ČR chová jako neplátce, ke změně dochází pouze u obchodů v rámci EU. To znamená, že na tuzemských fakturách nic neměníte a nepřidáváte. Nadále uvádíte “Neplátce DPH”. Naopak na fakturách do ciziny se chováte jako identifikovaná osoba k DPH a přidáváte některé další náležitosti.

Fakturujete do EU

Pokud vystavujete faktury do EU, tak faktury musí obsahovat vaše i odběratelovo DIČ (VAT number). Toto DIČ musíte mít ověřené jako platné v evropské databázi. Pokud je DIČ, které vám odběratel nahlásí, neplatné, zvážila bych individuálně jak postupovat. Fakturace probíhá  bez DPH – tedy v nulové sazbě a samotná faktura musí obsahovat text “Daň odvede zákazník”. V tomto případě musíte podávat jen Souhrnné hlášení, na kterém uvedete jaké jste fakturovali plnění, komu a za kolik. Hlášení se podává pouze v měsících, kdy má nějakou náplň, prázdné se nepodává.

Dostáváte faktury za služby z EU

Pokud jste se stali identifikovanou osobou, protože vám chodí faktury například od Googlu nebo Facebooku za reklamu, tak je potřeba, aby na těchto přijatých fakturách byly vaše fakturační údaje a vaše DIČ. Opakem předchozí situace – vy jako odběratel přijímáte v nulové sazbě DPH a máte povinnost odvést daň v České republice. Tam, kde probíhá spotřeba služby. V tomto případě potřebujete podat Přiznání k DPH. Přiznání se opět podává pouze za měsíce, kdy má nějakou náplň. Prázdné se nepodává. Na základě přiznání doměříte z faktur přijatých 21% DPH, které musíte české kase zaplatit.

Někdy se stane, že dodavatelé vystaví české identifikované osobě fakturu, na které je zahraniční DPH. V takovém případě potřebujete s dodavatelem vyhandrkovat, že vy jste ale identifikovaná osoba k DPH, máte platné DIČ a máte povinnost odvést DPH v Česku. Ne v jiném státě EU. Pokud by vám i přesto odmítli fakturu opravit, což se zvláště u korporátů někdy děje, tak máte smůlu a bohužel byste ze základu daně na faktuře měli DPH ještě jednou odvést v tuzemsku. Je to poněkud nešťastná situace. Proto apeluji, abyste správně vyplňovali odběratelské údaje a ověřili si, že faktura, kterou se chystáte platit, je v nulové sazbě DPH. 


Plátcovství DPH se rozhodně nemusíte bát, jakmile se celý proces nastaví, nejedná se o nic složitého. A pokud se nějaká chybka přeci jen vloudí, bystré oko účetní vám ji určitě odhalí. 🙂