Search
Close this search box.

AML

zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Možná jste o tomto zákoně už slyšeli a matně víte, oč jde. Některým z vás však zní jako ze světa nadnárodních korporací a bankovních institucí. Bohužel i vás, jakožto našich klientů, se tento zákon týká.

V rámci AML zákona jsme jako účetní tzv. povinné osoby. A jak tomu tak bývá, povinné osoby mívají většinou nějaké povinnosti. Mezi naše povinnosti patří tři základní oblasti:

 

1. Identifikace klienta 

  • Zaznamenat a ověřit údaje z průkazu totožnosti a ověřit shodu podoby klienta s vyobrazením na občanském průkazu
    • Fyzická osoba – podnikatel: jméno, příjmení, rodné číslo (nebo datum narození, nebylo-li přiděleno), místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt, státní občanství, obchodní firmu (pokud používá jinou než své jméno a příjmení), místo podnikání a IČO, druh a číslo průkazu totožnosti, stát nebo orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti.
    • Právnická osoba: obchodní firma (nebo název) včetně odlišujícího dodatku, IČO a údaje pro ověření totožnosti fyzické osoby, která je členem statutárního orgánu.
  • Zjistit politickou exponovanost klienta: V případě politicky exponovaného klienta musíme dle zákona zvýšit opatrnost a vzniká nám povinnost dotazovat se na původ majetku.

 

2. Kontrola klienta

  • Zjišťovat informace o účelu a zamýšlené povaze obchodu (není tím myšlen obchod mezi účetním a klientem, ale klientův obchod při podnikání), zjišťovat vlastnické a řídící struktury klienta, zjišťovat skutečného majitele a přezkoumávat zdroje peněžních prostředků, kterých se obchod týká. Například se tedy jedná o kontrolu zápisu v evidenci skutečných majitelů, dotazování na obchody, které na první pohled nesouvisí s podnikáním klienta a tak dále. 

 

3. Oznámení podezřelého obchodu klienta

  • V případě, že na základě identifikace klienta a kontroly klienta dojde k nesrovnalostem, u kterých by vzniklo podezření na porušování zákona ve smyslu trestné činnosti krácení daní, má účetní povinnost tuto skutečnost ohlásit Finančnímu analytickému úřadu.
  •  

A proč to celé dělat? Protože daně se krátit nemají. Protože nám to ukládá zákon. A protože nad námi účetními visí bič v podobě vysokých sankcí v případě zanedbání některých povinností výše zmíněných.

Pokud vás celé téma zajímá ještě více, tak pro bližší informace doporučujeme navštívit webové stránky Finančního analytického úřadu, který fungování v souladu se zákonem AML v České republice kontroluje a vymáhá.