Search
Close this search box.

Bezpečnost práce povinností zaměstnavatele

bezpečnost

Být zaměstnavatelem s sebou nese i další povinnosti, než placení mezd a odvodů. Patří mezi ně hlavně bezpečnost vašich zaměstnanců. Tyto povinnosti jsou neméně důležité a při jejich nedodržení vás mohou čekat nepříjemné sankce. Ačkoliv nejsou tyto povinnosti náplní mé práce, chtěla jsem navázat na předchozí články o zaměstnávání obecně a administrativních povinnostech spjatých se zaměstnáváním, ať to máme komplet. 🙂 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Jednou ze základních povinností zaměstnavatele je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svých zaměstnanců, ale také všech, kteří se pohybují na pracovišti (zákazníci, návštěvníci).

Zaměstnavatel musí být pořád na porozu a zjišťovat, zda je jeho pracoviště bezpečné. Pokud narazí na cokoliv, co by mohlo bezpečnost narušovat, je jeho povinností tuto skutečnost napravit. 

Zaměstnanci musí vědět, jak se na pracovišti správně chovat, jaké pracovní pomůcky musí užívat, jak obsluhovat správně stroje a vybavení pracoviště, jakými školeními musí projít, aby byli způsobilí k určitým činnostem. Obecně je třeba zajistit bezpečné chování na pracovišti a tím předcházet pracovním úrazům.

Samozřejmostí by měla být i související nastavení firemních směrnic, dokumentace o proškolení zaměstnanců i evidence pracovních úrazů. 

Správnost dokumentace kontroluje Inspektorát práce. Sankce za nedodržování zásad a pravidel BOZP se mohou v krajních případech vyšplhat až na 2 miliony Kč. Nejtypičtější návštěva inspektorátu práce je při vážném pracovním úrazu, kdy může zaměstnanec žádat po zaměstnavateli odškodné. 

Požární ochrana

Požární ochrana se zabývá bezpečností pracoviště z pohledu požárů. Je třeba požárům nejen preventivně předcházet, ale i vědět, jak se chovat v případě, že nenadálá situace nastane. 

Za preventivní opatření lze považovat stanovení únikových východů a obecně požárně bezpečnostního řešení budovy. Dále řádné proškolení zaměstnanců, kteří musí vědět nejen, jak požárům předcházet (např. správně obsluhovat stroje a pracovní zařízení, pravidelně dělat revizi elektrospotřebičů atd.), ale i co dělat, pokud opravdu hoří. 

Požární ochranu kontrolují hasiči. Sankce u běžných podnikatelů mohou být až do 500 tisíc Kč.

Pokud jste proti rizikům spojených s požárem pojištění, je dobré si pojistnou smlouvu pořádně pročíst a ověřit si, že dodržujete všechny stanovené podmínky. Podnikání v prostorách k tomu zkolaudovaných, zajištěné proškolení zaměstnanců, dodržování revizí elektrospotřebičů, atd.. Všichni víme, jak se pojišťovny rády vykrucují. 🙂 

A další povinnosti 

Některá školení nejsou přímo ze zákona povinná jako je tomu školení ohledně bezpečnosti práce a požární ochrany, ale já bych je rozhodně doporučila. Jedním z takových může být školení řidičů. To bych doporučila, aby absolvovali všichni vaši zaměstnanci, kteří budou řídit služební vozy. Náhoda je blbec, zaměstnanec nabourá, přivodí si pracovní úraz a problém je na světě. Rozhodně prospěje i zkušeným řidičům si zopakovat základní pravidla a projít si s odborníkem jak se chovat při nehodách a dalších netradičních situacích. 

Evidence školení

Ke každému školení je případné kontrole třeba doložit:

  • Osnovu školení
  • Prezenční listinu na které bude uvedeno kdo, kdy a kde školil, jeho jméno a podpis a stejně tak podpisy školených.
  • Nezapomeňte, že povinností zaměstnavatele je i ověřovat získané znalosti zaměstnanců, například testem. Ověření znalostí je podmínkou pro řádný výkon funkce zaměstnance – pokud neprojde testem, není způsobilý vykonávat práci.
Ochranné pomůcky

Zaměstnavatel má vždy povinnost poskytnout svému zaměstnanci všechny potřebné osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP) – oblečení, obuv, ochranné brýle, nebo rukavice atd.. Tyto pomůcky musí být vždy v takové kvalitě, aby zaměstnance dostatečně ochránili. Vhodné je sepsat směrnici, kde jsou ochranné pomůcky vyjmenovány. Tím, že je zaměstnavatel určil, popsal, koupil, je účtuje do nákladů a odečítá DPH. Zajímavostí tak mohou být například brýle s ochranným faktorem na práci s PC nebo s UV faktorem k řízení služebního vozu. 

Samozřejmostí je i zajištění vhodného ergonomické vybavení pracoviště. Disponovat lékárničkou, vhodnými pracovní stoly, židlemi, podložkami pod nohy, pod ruce, lampičkami atd.. 

Jak to v praxi funguje

Vše výše zmíněné musí zaměstnavatel zajistit na vlastní náklady. Pokud by zaměstnavatel chtěl po zaměstnanci byť jen částečnou úhradu, mohly by vás čekat nemilé pokuty. Zároveň stane-li se ve firmě nějaká nehoda a s ní související pracovní úraz a zaměstnavatel nemá bezpečnost práce zajištěnou tak, jak by měl mít, měl by se právem obávat možných postihů.

Bezpečností práce se zabývají specializované firmy, které dnes školí i online. Pomohou vám jak se školením, tak i s příslušnou evidencí.


Nejsem na tuto problematiku žádným odborníkem, ale náplň článku jsem konzultovala s Ing. Rostislavem Fialou, který se problematikou bezpečnosti práce živí. Tímto článkem jsem vám chtěla nastínit jaké další povinnosti se váží se statutem zaměstnavatele a co si dát pozor. 🙂