Search
Close this search box.

Home office: Nové povinnosti

home office

Mnoho zaměstnanců v dnešní době pracuje na dálku na tzv. home office. Důvodem může být vzdálenost od pracoviště, nemoc nebo vlastní volba. Zaměstnavatelům tato varianta vyhovuje, a to především z důvodů úspory na nájemném, elektřině, vodě nebo topení. Bylo jen otázkou času, kdy se fenoménu home officů české zákony dotknou.

Novela zákoníku práce

K 1. 10. 2023 vešla v platnost poměrně rozsáhlá novela zákoníku práce, která mimo jiné upravuje home office. Jako home office se rozumí výkon práce z jiného místa než je pracoviště zaměstnavatele. Dle nového ustanovení zákona je potřeba písemně uzavřít dohodu o práci na dálku se všemi zaměstnanci, kteří svoji práci vykonávají odjinud než z vaší kanceláře. U stávajících zaměstnanců v termínu do 1.11.2023. U nových zaměstnanců nebo zaměstnanců, kteří začínají nově pracovat na home office s nimi musíte uzavřít tuto dohodu ještě před první prací z domova.

Pokud tuto povinnost nesplníte, tak se jedná o přestupek, za který můžete dostat pokutu až 300.000 Kč. Dohodu o práci na dálku mohou obě strany do 15 dní vypovědět bez anebo s udáním důvodu, nesjednáte-li si se zaměstnancem jinak.

Co by měla taková dohoda obsahovat?

Přesná forma zákonem není nijak upravená, takže její struktura je víceméně na vás. Do dohody nezapomeňte uvést všechny důležité informace o průběhu práce z domova, odkud bude práce vykonávána, jaký bude rozsah práce, náhrady za vzniklé náklady při práci a také rozvrh pracovní doby. Pokud si nebudete jistí, jak dohodu sepsat, neváhejte se nám ozvat a se sepsáním dohod vám rády pomůžeme.

Co se týká náhrady zvýšených nákladů zaměstnance (HPP) v souvislosti s home officem, existují 3 možnosti. První je proplácení skutečných zvýšených nákladů (elektřina, voda, topení a další.) – ty jdou ale prakticky špatně prokázat. Proto je možné zaměstnanci tyto náklady proplácet paušální částkou, která je od 1.10.2023 stanovena na 4,60 Kč za každou započatou hodinu práce. Třetí možností je, že si dohodě o práci na dálku může zaměstnavatel se zaměstnancem písemně sjednat, že mu náklady nebudou propláceny vůbec. Pozor, pokud ale v této dohodě výslovně neuvedete, že zaměstnanec nemá nárok na kompenzaci nákladů spojených s home officem, tak se k tomu přistupuje jako že má nárok a to v zákonné paušální výši (tzv. opt-out systém).

U dohodářů (DPP a DPČ) není automatický nárok na proplácení těchto nákladů, jak je tomu u HPP. Ale zároveň vám zákon nezakazuje tyto benefity proplácet. Pokud tedy máte dohodáře, který pracuje z domu, tak s ním musíte sepsat dohodu o práci na dálku a pokud mu chcete proplácet jeho zvýšené náklady s tím spojené, tak to musíte do dohody přímo uvést. (tzv. opt-in systém)

Specifika práce na home office

Co se týká pracovní doby při práci na dálku, zaměstnanec si za sjednaných podmínek může rozvrhovat práci sám, jeho doba práce však nesmí přesáhnout 12 hodin za den. Informace o tom, že si zaměstnanec rozvrhuje práci sám je také potřeba uvést v dohodě. S volným rozvrhováním pracovní doby zaměstnancem se pojí také ztráty nároku na různé příplatky. Například se jedná o příplatek za práci v noci, ve státní svátek nebo o víkendu. Práci na dálku můžete nařídit pouze v případě, že tak stanoví opatření veřejné moci, a to pouze na dobu nezbytně nutnou a pokud to povaha práce umožňuje.

Nakonec bych ráda zmínila, že tento benefit je daňově uznatelným nákladem pro zaměstnavatele a zároveň u zaměstnance nepodléhá odvodům! Takže za mě se určitě jedná o fajn benefit pro vaše zaměstnance pracující z domova. V případě dotazů se nám neváhejte ozvat. 🙂